Factura electrònica i codis DIR

Facturar electrònicament a l'Ajuntament de La Pobla de Farnals. Codis DIR

Segons el previst en l'article 4 de la Llei 25/2013 de 17 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors de l'Ajuntament que es troben en l'àmbit subjectiu de la Llei citada estan obligats a expedir i remetre factura electrònica a l'Ajuntament, a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat (*FACe), al com aquest Ajuntament s'ha adherit, de manera que aquest serà el punt de registre únic de les factures electròniques dirigides a l'Ajuntament.

 

No obstant açò, en atenció a l'últim paràgraf del citat article 4, i segons el que es disposa en la Base 26.5 de les Bases d'Execució del Pressupost d'aquest Ajuntament, s'eximeix d'aquesta obligació de facturació electrònica a les factures l'import de les quals siga de fins a 5.000 euros, les quals podran ser emeses en paper o electrònicament, a elecció del proveïdor.

 

Si vostè és proveïdor de béns o serveis de l'Ajuntament de La Pobla de Farnals, ací li proporcionem informació sobre com complir l'obligació d'expedir factures electròniques en les relacions contractuals amb les Administracions Públiques.

 

En tot cas, estaran obligades a l'ús de factura electrònica i a la seua presentació les següents entitats:

a) Societats anònimes;

b) Societats de responsabilitat limitada;

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquen de nacionalitat espanyola;

d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;

i) Unions temporals d'empreses;

f) Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regulació del mercat hipotecari, Fons de titulización hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

La resta de proveïdors d'aquest Ajuntament (autònoms, persones físiques,…), podran ara com ara continuar presentant les seues factures en paper a través del Registre de Factures de l'Ajuntament situat en la Unitat de Comptabilitat (planta 1ª de l'Ajuntament). No obstant açò, es recomana l'expedició i presentació de factures electròniques a través del punt d'accés a FACe, que li permetrà conèixer a cada moment l'estat de tramitació de la seua factura.

 

Adreces web d'interès:

 

Directori d'unitats i codis FACe de l'Ajuntament de La Pobla de Farnals. Codis DIR3:

 

Codi Oficina comptable: L01461995 Intervenció

Codi Unitat tramitadora: L01461995 Ajuntament La Pobla de Farnals

Codi Òrgan gestor: L01461995 Intervenció

 

Guia d'usuari per a emetre factures a través de FACe:

 

Observant que les factures que ens envien els proveïdors i subministradors de béns i serveis a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) en alguns casos, presenten deficiències en la “Descripció” de les mateixes i altres errors (com per exemple: Tipus de residència, nomene centres – DIR 3 -, factures amb diferent tipus d'IVA, el codi postal ha de tenir cinc dígits numèrics, la descripció no ha de superar els 20 caràcters,…).

 

Amb la finalitat de millorar la tramitació de les seues factures els facilitem la següent adreça on podran descarregar-se la guia d'usuari per a emetre factures electròniques (vegeu especialment la pàgina 28: Dades Generals Factura): http://www.facturae.gob.es/formato/Documents/Gestión%20de%20Facturación%20Electrónica%203.1/Guia-Usuario-Facturaev3-1.pdf

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31